Akt: Å 5758-10
Aktbil. 1

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Sedan Vi, VICTORIA Ingrid Alice Désirée, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland, och herr Olof DANIEL Westling, beslutat inngå äktenskap med varandra, och sedan vigseln fastställts att äga rum lördagen den 19 juni 2010, bestämmer Vi genom detta äktenskapsförord följande.

§ 1

All den egendom som omfattas av giftorättsreglerna och som Vi gemensamt eller var för sig äger vid äktenskapets inngående eller därefter förvärvar genom arv, gåva, testamente, eget arbete eller på annat sätt, och därtill även egendom som kan komma att träda i nyssnämnda egendoms ställe, skall med i § 3 nedan angivet undantag, vara enskild egendom.

§ 2
All avkastning av enskild egendom skall vara enskild.

§ 3

Vad Vi under äktenskapet förvärvar i form av privat bohag og husgeråd skall vara giftorättsgods.

Stockholms slott den 7 juni 2010

Victoria
(sign.)
Daniel Westling
(sign.)

Axel Calissendorff
Hovauditör
(sign.)
Susanne Franchell
Hovsekreterare
(sign.)


Source

Expressen.se 5. juli 2010.


Summary in English

A summary of the marital agreement can be found in The Local 5 July 2010.

I hope to provide a full translation in English later.This page was last updated on Monday 5 July 2010
(first time published on Monday 5 July 2010).

© 2010 Dag Trygsland Hoelseth