Aftenposten 22. desember 1901 nr. 929

Prinsesse Ingeborg.

Første gang H.K.H. Prinsesse Ingeborg var i Kristiania, var under H.M. Kongens 25-Aarsjubilæum som norsk Konge. Da den store kongelige Kortege kjørte op gjennem de festlig smykkede Gader, var der næst efter Kongen og Dronningen ingen af de kongelige Personer, som af den tætte Menneskemasse hilsedes med saadan Varme som det unge Fyrstepar Prins Carl og Prinsesse Ingeborg, som en Maaneds Tid i Forveien var blevet formælede.

I den korte Tid, den kongelige Familie den gang opholdt sig her, kunde man kun faa et foreløbigt Indtryk af den unge Prinsesse, som for første Gang stod Ansigt til Ansigt med det norske Folk. Indtrykket blev det bedst mulige. Man kunde ikke være i Tvivl om, at Prinsessen i fuldt Mon besad alle de udmerkede Egenskaber, som har gjort det danske Kongehus til et af de populæreste i Europa.

Siden den gang har Prinsesse Ingeborg ikke været i Kristiania.

Det var derfor med ikke ringe Glæde og ikke ringe Forventning man hørte, at Prins Carl og Prinsesse Ingeborg sammen med den øvrige kongelige Familie vilde tilbringe Julen i Norges Hovedstad.

Det første i saa høi Grad gunstige Indtryk er i denne Tid blevet fæstnet og uddybet paa den heldigste Maade. Allerede samme Dag, som H.M. Kongen og Fyrsteparret kom til Kristiania, saa man paa "Carl Johan" prins Carls høie og statelige Skikkelse med de velkjendte ædle Ansigtsdrag, og ved Prinsens Side den unge Prinsesse med det lyse, livsglade Ansigt; hun indtog strax alle ved sin fordringsfrie og elskværdige Fremtræden. Siden har Prinsesse Ingeborg daglig været rundt om i Byen og overalt, hvor hun har været, hører man Lovord over hendes Elskværdighed og Ligefremhed.

Prinsessen er, som man ved, kun 23 Aar gammel og har saaledes endnu hele det Ungdommens glade og livsfriske Humør, som gjør hende saa sjelden indtagende. I den Alder er det de færreste givet, at kunne repræsentere paa en saa fuldendt Maade som hun. Fuldstændig fri for Prætensioner, ukunstlet og naturlig, er dog hendes Væsen og Fremtræden samtidig netop i den Grad, som er nødvendig og som man saa gjerne ser, præget af den Værdighed, som hendes Stilling som Medlem af Kongehuset kræver.

Vi ved, at vore Læsere Landet rundt med den største Interesse vil læse nedenstaaende nærmere Oplysninger, som vi ser os istand til at meddele om Prinsessen.

Prinsessen har vakt udelt Beundring hos sine norske Omgivelser paa Grund af sit ualmindelig gode Kjendskab til norske Forhold. Selv i rent lokale Anliggender er hun vel hjemme. Ogsaa for Norges Historie viser hun megen Interesse. Hun har under sit nuværende Ophold i Kristiania anskaffet sig Verker om vort Lands Historie. Hun taler norsk, og det uden at den danske Akcent træder merkbart frem, og hun gjør god Forskjel paa norsk, svensk og dansk Sprog. Her i Norge taler hun altid kun norsk til alle sine Omgivelser, ogsaa til sin Gemal og sine Børn.

Sin Lyst til personlig at sætte sig ind i Forholdene her i Kristiania har Prinsessen, saaledes som det vil være vore Læsere bekjendt, lagt for Dagen ved talrige Besøg i vore Skoler og andre Undervisningsanstalter. Af Hensyn til den snart indtrædende Juleferie har H.K.H. nu væsentlig benyttet Tiden til Besøg ved Undervisningsanstalter. Efter Jul er det hendes Agt at stifte nærmere Bekjendtskab med vore veldædige Institutioner, Barnehjem etc. Vi ved med Vished, at denne Meddelelse vil vække den største Glæde hos alle dem, som kan vente Besøg af den saa afholdte Prinsesse; overalt hvor hun kommer, vil hun finde Hjerterne aabne.

Fra sit danske Fædreland har H.K.H. taget med en levende Interesse for Scenekunsten. Hun har som bekjendt aflagt hyppige Besøg i Nationaltheatret. Prinsessen omtaler vore sceniske Kunstnere med den største Anerkjendelse og finder ogsaa selve Theatret i høi Grad tiltalende og vakkert. Hun har udtalt Ønske om at faa se "Gurre" opført; og vi har Grund til at tro, at Nationaltheatrets Chef med den største Glæde og Beredvillighed vil give Prinsessen Anledning til at se det stemningsfulde, ægte danske Skuespil opført.

Paa et Omraade, hvor det ifølge Forholdenes Natur ikke bliver det store Publikum tildel at faa noget Indtryk af Prinsessen, lægger hun fremragende Egenskaber for Dagen. Det er som Moder. Ved Siden af en sjelden Kjærlighed og Ømhed har hun ogsaa en Fornuftighed, som man maaske netop i vore Dage, hvor man saa almindelig møder en sterk Tilbøielighed til at forkjæle Børnene, bør sætte dobbelt Pris paa.

Prinsessen har altid sine to smaa Døtre, Prinsesserne Margareta og Märta om sig, naar hendes repræsentative Pligter ikke lægger Beslag paa hendes Tid.

Lille Prinsesse Margareta - et sødt, sundt og opvakt lidet Barn med lyse Krøller, - er som bekjendt 2 1/2 Aar gammel; hun er flink til at tale; endnu selvfølgelig kun Svensk; men Prinsesse Ingeborg har lært hende flere af de almindelige danske Barnevers og Rim, som er kjendte og almindelig benyttede ogsaa i Norge.

Kristiania[s] Publikum har allerede stiftet Bekjendtskab med den lille Prinsesse. Det har vakt udelt Glæde af og til, naar Musiken spiller ved Slottet, at faa et lidet Glimt af den ægte og dybe Familielykke, som holder tilhuse i Prins Carls og Prinsesse Ingeborgs Hjem. Naar man ser det unge Fyrstepar, behøver man ikke at være i Besiddelse af nogen stor Menneskekundskab for at kunne skjønne, at dette Ægteskab ikke har anden Oprindelse end den Kjærlighed, som leder unge Mennesker til at stifte Hjem. Som man vil have set, agter DD.KK.HH. Prinserne Carl og Eugen at anvende Tiden mellem Jul og Nytaar til en Sportsudflugt. Prinsesse Ingeborg følger ikke sin Gemal paa denne Tur, da hun ikke i Helgen vil forlade de smaa Prinsesser.

At Prinsesse Ingeborg er i høi Grad afholdt inden den kongelige Familie, er det overflødigt at nævne. Enhver vil forstaa, at særlig den nærmeste Familiekreds ikke noksom kan skatte hendes eiegode, elskværdige Væsen og livsfriske Sindelag. Den varme Lykke, som straaler ud fra det unge Fyrstepars Hjem, kommer hele den kongelige Familie tilgode. Det tør vel i denne Forbindelse være tilladt at omtale, at særlig H.M. Kongen er en varm Beundrer af lille Prinsesse Margareta, som han omfatter med hele en Bedstefaders store og rige Kjærlighed.

Hele vort Folk nærer uden Hensyn til Partier, og hvad der forøvrigt kan stille, varm Hengivenhed for det norske Kongehus; der er et samstemmigt Ønske om Kongefamiliens Ophold i Norge i saa stor Udstrækning som muligt. Og hele det norske Folk deltager i den Lykke, som lyser ud fra det nye kongelige Hjem, hvor den unge og elskværdige Prinsesse Ingeborg hersker med Kjærlighedens velsignelsesrige Scepter.


Kommentarer

Den svenske Prinsesse Ingeborg (1878-1958) var prinsesse av Norge frem til kong Oscars abdikasjon den 26. oktober 1905. Hennes nesteldste datter prinsse Märtha ble i 1929 gift med kronprins Olav (senere kong Olav V).Denne siden ble sist oppdatert torsdag 8. juli 2010
(publisert første gang på siden http://www.geocities.com/dagtho/ap19011222.html tirsdag den 30. desember 2003).

© 2003-2010 Dag Trygsland Hoelseth